Projekti

Projekti

Od strane radnog tima Udruženja paraplegičara Podgorica do sada je realizovano više od 20 projekata od kojih izdvajamo:

2012.


“Turistička mapa puta OSI u Crnoj Gori”

- U 2012. godini realizovan je projekat “Turistička mapa puta OSI u Crnoj Gori”, koji je imao za cilj utvđivanje pristupačnosti javnih objekata i površina - turistički objekti, kulturno-istorijski, vjerski, tržni centri. u Crnoj Gori za lica sa invaliditetom. Kao nosilac projekta, od strane Udruženja paraplegičara Podgorica bile su uključene još 12 organizacija Udruženja paraplegičara iz Crne Gore, koje su vršile monitoring objekata na području opštine gdje se nalaze. Kao krajnji rezultat projekta, iz štampe je izašla brošura “Turistička mapa puta OSI u Crnoj Gori”, u kojoj su po prvi put na jednom mjestu prikazani svi objekti u Crnoj Gori, koji su u potpunosti ili djelimično pristupačni licima sa invaliditetom, sa akcentom na lica koja su korisnici invalidskih kolica. Sredstva za realizaciju projekta su dobijena od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

Pravna kancelarija Udruženja paraplegičara Podgorica”

- Pravna kancelarija Udruženja paraplegičara Podgorica u kontinuitetu pruža usluge članovima u cilju ostvarivanja prava koja im pripadaju.

 

2013.


 

„OSI Plava zastavica“

- Tokom 2013. godine realizovan je projekat pod nazivom „OSI Plava zastavica“ za koji su sredstva dobijena od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću krajem 2012. godine. Cilj projekta je bio monitoring plaža na crnogorskom primorju. Izvršenim monitoringom je utvrđeno da ne postoji plaža koja je u potpunosti pristupačna za lica sa invaliditetom, te je u tom pravcu uspostavljena saradnja sa Javnom ustanovom za upravljanje Morskim dobrom, od čije strane je budžetom predviđeno 46.733,68 eura za prilagođavanje 8 plaža na crnogorskom primorju. Sredstva tokom 2014. godine uplaćena odabranom izvođaču radova, nakon čega su rampe postavljene na plažama. Kao glavne rezultate projekta izdvajamo organizovanje seminara u Baru, u hotelu “Princess”, 20. – 22. decembra 2013. godine, na kojom su osim predstavnika nevladinih organizacija učestvovali predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva pomorstva i saobraćaja, Ministarstva unutrašnjih poslova, predstavnici Uprave za inspekcijske poslove, Nacionalne turističke organizacije, Javne ustanove za upravljanje Morskim dobrom, lokalni sekretarijati iz primorskih opština, NVO “Ekom” koja je nacionalni koordinator za program Plava zastavica, predstavnici medija i dr., kao i izlazak iz štampe brošure “Plava zastavica” u kojoj je prikazano trenutno stanje na crnogorskim plažama, koje je dokumentovano fotografijama. Od strane Udruženja paraplegičara Podgorica, kao nosioca projekta su bile uključene još 5 organizacija Udruženja paraplegičara koje svoje aktivnosti sprovode u opštinama na crnogorskom primorju.

 

- Pravna kancelarija Udruženja paraplegičara Podgorica u kontinuitetu pruža usluge članovima u cilju ostvarivanja prava koja im pripadaju.

 

2014.


„Obezbjeđivanje licima sa invaliditetom usluga socijalne i usluga zdravstvene zaštite“

 - Po osnovu izvođača Javnog rada u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore realizovana dva projekta „Obezbjeđivanje licima sa invaliditetom usluga socijalne i usluga zdravstvene zaštite“ u trajanju od 6 mjeseci i „Nastavak rada servisa pružanja usluga socijalne i zdravstvene zaštite licima sa invaliditetom“ u trajanju od 3 mjeseca.

Cilj projekata je bio pružanje pomoći članovima u kući od strane gerento domaćica i pružanje fizioterapeutskih usluga od strane fizioterapeuta, takođe u kućama članova Udruženja. Za realizaciju projekata bile su angažovane dvije gerento domaćice koje su obilazile 9 članova i jedan fizioterapeut koji je vodio brigu o 10 članova.

s obzirom da su ovim projektima bile obezbijeđene plate za gerento domaćice i fizioterapeuta od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, troškovi angažovanja fizijatra koji je izvršio pregled članova koji su uključenni u program rada sa fizioterapeutom, troškovi prevoza gerento domaćica i fizioterapeuta su obezbijeđeni od strane Udruženja paraplegičara Podgorica i iznosili su 1.617,53 eura tokom trajanja navedenih projekata.

 

Taksi za OSI“

- Projekat „Taksi za OSI“ je imao za cilj pokretanje inicijative kojom će se obezbijediti pristupačan auto taksi prevoz za lica sa invaliditetom i koji se realizovao u periodu od 6 mjeseci, počev od 12. 05. 2014. godine. Projekat je finansijki  podržan od strane  Fonda za aktivno građanstvo fAKT a , u okviru programa „DE fakto Equal“ koji finansira Evropska Unija podsredstvom Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, kroz program evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR).

Glavna aktivnost projekta je bila izmjena Pravilnika o posebnim uslovima za vozila kojima se obavlja javni prevoz u drumskom saobraćaju i prevoz za sopstvene potrebe, kojim će se obezbijediti upotreba od strane lica sa invaliditetom.

Projekat je pratila snažna medijska kampanja u kojoj je urađen spot,  postavljeni bilbordi i odštampani flajeri, koji su imali za cilj podizanje svijesti javnosti o potrebi obezdjeđivanja pristupačnog taksi prevoza za lica sa invaliditetom.

Osim taksi prevoza, glavni doprinos projekta je i stvaranje uslova za prilagođavanje autobuskog prevoza i šatl prevoza – prevoz sa aerodroma za lica sa invaliditetom. Pravilnik je predat na objavu u službenom listu Crne Gore.

 

“Google mapa pretraživač pristupačnosti za lica sa invaliditetom”

- Projekat pod nazivom “Google mapa pretraživač pristupačnosti za lica sa invaliditetom” je imao cilj utvrđivanje elemenata pristupačnosti na javnim objektima i javnim površinama za potrebe pristupa kretanja i boravka lica sa invaliditetom u skladu sa važećim propisima i označavanje elemenata pristupačnosti na google mapi koja će se nalaziti na sajtu naše organizacije. Projekat je finansijski podržan od strane Komisije Glavnog grada Podgorice.

Radni tim Udruženja je obilazio javne objekte i javne površine na teritoriji Glavnog Grada i fotografisao elemente pristupačnosti koje objekti posjeduju.

Sakupljene informacije sa fotografijama koje sadrže elemente pristupačnosti za lica sa invaliditetom će se objaviti na sajtu, koji će predstavljati informaciju od značaja za sva lica sa invaliditetom, koji će imati priliku da na osnovu raspoloživih informacija sami utvrde da li je i u kojoj mjeri objekat od javnog interesa pristupačan njihovim potrebama kao korisnicima usluga.

 

„Znanjem do cilja“

- Udruženje paraplegičara Podgorica je tokom 2013. godine apliciralo i dobilo sredstva od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za realizaciju projekta „Znanjem do cilja“ koji se realizovao tokom 2014. godine.

Glavna aktivnost projekta je bila sprovođenje istraživanja o pristupačnosti Nacionalnih parkova Crne Gore potrebama turista koji su lica sa invaliditetom (sa akcentom na lica koja su korisnici invalidskih kolica).

S obzirom da u Crnoj Gori postoji 5 nacionalnih parkova, u cilju realizacije projektne aktivnosti, angažovani su predstavnici podružnica Udruženja paraplegičara na čijoj se teritoriji opštine nalaze da obiđu iste, utvrde da li posjeduju elemente pristupačnosti u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, fotografišu urađene elemente pristupačnosti kao i mjesta gdje bi bilo neophodno iste uraditi, kao i objekte koji postoje u nacionalnom parku a ne posjeduje elemente pristupačnosti.

Tokom realizacije projekta sa Javnom ustanovom Nacionalni parkovi Crne Gore dogovorene konkretne aktivnosti na polju stvaranja uslova za prilagođavanje nacionalnih parkova i licima sa invaliditetom, kao i ukidanja naplaćivanje ulaza za lica sa invaliditetom.

 

Prvenstvo Crne Gore 2014

- Stonoteniski klub osoba sa invaliditetom, koji je osnovan od strane Udruženja paraplegičara Podgorica je tokom 2014. godine realizovao projekat “Prvenstvo Crne Gore 2014”. Tokom realizacije projekta nabavljena kvalitetna oprema za stoni tenis, angažovan profesionalni trener koji ima iskustva u radu sa licima sa invaliditetom i koji je trener Filipa Radovića, jedne od najvećih nada stonog tenisa i održano je prvo zvanično prvenstvo u Crnoj Gori od njenog postanka, kojom prilikom su dobijeni prvaci u 7 kategorija u muškoj i ženskoj konkurenciji. Projekat je podržan od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

Ono što je jako bitno je da je stvorena jedna kvalitetna baza takmičara koja će tokom 2015. godine izaći na međunarodnim turnirima i kvalitetno i reprezentativno predstavljati Crnu Goru u ovome sportu.

Tokom realizacije projekta uspostavljena saradnja sa stonoteniserima iz Srbije, koji predstavljaju jednu od najboljih svjetskih reprezentacija. Ono što je jako bitno da za realizovanje aktivnosti imamo punu podršku od strane Paraolimpijskog komiteta Crne Gore.

 

- Pravna kancelarija Udruženja paraplegičara Podgorica u kontinuitetu pruža usluge članovima u cilju ostvarivanja prava koja im pripadaju. Glavna aktivnost je usmjerena na ostvarivanje prava na tuđu njegu i pomoć, ličnu invalidninu, materijalno obezbjeđenje porodice, povlastice na putovanje, na ostvarivanje prava na parking mjesto…

 

2014. – 2015.


 

“OSI Info”

- Početkom decembra mjeseca 2014. godine, počeo je sa realizacijom projekat “OSI Info” po osnovu konkursa raspisanog od strane Telenor fondacije.

Glavni cilj projekta je obezbjeđivanje informisanosti lica sa invaliditetom o pristupačnim objektima, uz pomoć on-line web platforme, baze podataka i aplikacije za android pametne uređaje.

Web platforma će da sadrži podatke o objektima i lokacijama koje su pristupačne osobama sa invaliditetom u opštinama Pljevlja, Podgorica, Cetinje i Budva. Projekat traje do početka maja 2015. godine i do sada su na aplikaciji postavljeni pristupačni objekti u Podgorici i dio objekata iz Budve.

Ovo je po prvi put da se u Crnoj Gori realizuje jedan ovakav projekat i po tome je potpuno inovativan.

 

2015.


 

“Imaj informaciju, imaj saznanje, imaj pravo”

U toku je priprema za realizaciju tri projekta za koji su sredstva dobijena od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću i to: 

“Imaj informaciju, imaj saznanje, imaj pravo” i “Podsticanje socijalne uključenosti lica sa invaliditetom” koji će se realizovati od strane Udruženja paraplegičara Podgorica, kao i projekat “Treningom i takmičenjem do vrhunskih rezultata” koji će se sprovesti od strane Stonoteniskog kluba osoba sa invaliditetom “Luča”.