O nama

Udruženje paraplegičara Podgorica je nevladina, humanitarna organizacija koja se bavi zaštitom prava lica sa invaliditetom. Udruženje je osnovano 20. 02. 2002. godine.

Registrovano je kao nevladina organizacija, u Ministarstvu pravde Crne Gore broj 02-849/02 i zavedeno pod rednim brojem 1468. Preregistracija Udruženja izvršena 30. 10. 2013. godine.

Misija Udruženja je: Ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom na teritoriji opštine Podgorica, predviđenih međunarodnim standardima kroz poboljšanje izuzetno teškog socijal-ekonomskog statusa, izmjene i dopune pravne regulative i integracija u društvene tokove.

Glavni cilj Udruženja je maksimalno uključivanje državnih institucija u ispunjavanju obaveza prema licima sa invaliditetom, ne tražeći više nego što je to praksa u razvijenim zemljama, jer ćemo samo tada moći da se svi mnogo više posvetimo afirmaciji lica sa invaliditetom na svim životnim poljima.

Udruženje ima 258 članova, a članstvo čine osobe sa povredama kičme, oboljeli od dječje paralize, lica sa amputiranim ekstremitetima, kao i lica sa srodnim dijagnozama.

Organi upravljanja u Udruženju su:

  •  Skupština;
  •  Upravni odbor;
  •  Generalni sekretar.

Skupštinu čine svi članovi Udruženja, dok Upravni odbor sačinjava 5 lica, od kojih su dva lica sa invaliditetom, odnosno članovi Udruženja paraplegičara Podgorica.

Generalni sekretar je odgovorno lice koje zastupa i predstavlja Udruženje.

Udruženje je do sada realizovalo više od 20 projekata i uticalo na izmjenu velikog broja dokumenata na polju poboljšanja položaja lica sa invaliditetom i danas predstavlja nezaobilazan faktor u društvenim promjenama koje zadiru u interese invalidske populacije.

 

Adresa:
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 9, Podgorica, Montenegro
Telefon: +382 67 44 99 99; +382 67 25 86 43